سامانه نوبت دهی ثبت نام پایه دهم هنرستان

هنرستان دکتر ناصر شرقی یک
توجه فرمایید به علت بیماری کرونا و جلوگیری از تجمع در محیط هنرستان و رعایت پروتکل های بهداشتی بر اساس نوبت های داده شده در این سامانه به هنرستان مراجعه نمایید
1--به همراه داشنن ماسک و دستکش جهت حضور در مدرسه الزامی می باشد.
2--به همراه داشتن تمامی مدارک فوق الزامی می باشد
3--جهت جلوگیری از تجمع به دلیل بیماری کرونا فقط اولیا که از این سامانه نوبت گرفته شده باشند اجازه ورود به هنرستان جهت ثبت نام را دارند
این قسمت را بر اساس هدایت تحصیلی کاملا دقیق پر می کنید